Translation status

543 Strings 100%
1,899 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Glossary Glossary This translation does not yet exist. CC-BY-SA-4.0 0% 20 23

Translation Information

Project website gmi.skyjake.fi/lagrange
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International
Source code repository https://git.skyjake.fi/gemini/lagrange
Repository branch dev
Last remote commit Updated release notes 562a0d2d
User avatar skyjake authored 2 weeks ago
Weblate repository http://weblate.skyjake.fi/git/lagrange/ui/
Filemask po/*.po
Monolingual base language file po/en.po
Translation file Download po/pl.po
User avatar waterrail

Translation changed

Lagrange / User InterfacePolish

Connection to the server was cancelled because its TLS certificate does not match the one we trust. Please check if the server has announced a certificate change. If not, it is possible that a malicious third party is masquerading as the server you tried to reach.

The certificate can be marked as trusted in Page Information.
Połączenie z serwerem zostało przerwane, ponieważ otrzymany certyfikat TLS nie jest zgodny z tym, któremu ufamy. Sprawdź, czy serwer ogłosił zmianę certyfikatu. Jeśli nie, możliwe jest, że złośliwa strona trzecia fałszywie podszywa się pod serwer, do którego próbujesz uzyskać dostęp.

Certyfikat może zostać oznaczony jako zaufany w Informacjach o stronie.
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Connection to the server was cancelled because its TLS certificate has expired.
Połączenie z serwerem zostało przerwane wskutek wygaśnięcia certyfikatu TLS.
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Expired Certificate
Wygasły certyfikat
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Upload page with Titan
Prześlij stronę (Titan)
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Accept
Akceptuj
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Line break
Podział wiersza
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Return key behavior:
Zachowanie klawisza Enter:
a month ago
User avatar waterrail

Translation changed

Lagrange / User InterfacePolish

UI
Interfejs
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Set Port
Ustaw port
a month ago
User avatar waterrail

New translation

Lagrange / User InterfacePolish

Set the Titan server port to use for this URL.
The port is saved in the site-specific configuration.
Ustaw port serwera Titan dla tego adresu URL.
Port jest zapisywany w ustawieniach strony.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 543 1,899 11,653
Translated 100% 543 1,899 11,653
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 14, 2021, 12:31 p.m.
Last author Waterrail

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity